Pre-sales advies +33 5 54 54 41 01
Zoeken op

Stefano Ontwerp

Wettelijke informatie

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het Vertrouwen in de Digitale Economie, bekend als L.C.E.N., vestigen wij de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de site: stefanodesign.fr op de volgende informatie:

Uitgever

Le site stefanodesign.fr est la propriété exclusive de SAS VBM, qui l’édite.


VBM
 
SAS au capital de 10000€
Tél  : +33 5 54 54 41 01

7 le poutéou ouest, 33690 SIGALENS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de  BORDEAUX sous le numéro 901 528 257 00016 

Numéro TVA intracommunautaire : FR34901528257
Adresse de courrier électronique : contact@stefanodesign.com 

Directeur de la  publication : VBM
Contactez le responsable de la publication : contact@stefanodesign.com

Hosting

De site wordt gehost door SiteGround Spain S.L. Calle de Prim 19 28004 Madrid

Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website stefanodesign.fr is informatie te verstrekken over de activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de site spant zich in om de informatie op de site stefanodesign. fr zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie op de website stefanodesign.fr wordt ter indicatie gegeven, is niet uitputtend en kan worden gewijzigd. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

Intellectuele eigendom en namaak

Le proprietaire du site est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels… Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation totale ou partielle des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable à l’email : contact@stefanodesign.com . Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque de ces éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

Hyperlinks en cookies

De website stefanodesign.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere websites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de website. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en wijst derhalve elke verantwoordelijkheid af voor de eventuele risico's van illegale inhoud. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site stefanodesign.fr automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken. De browsersoftware kan worden geconfigureerd om de gebruikers te informeren over de aanwezigheid van cookies en, indien nodig, om deze te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren: In Internet Explorer: tabblad Extra / Internet-opties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok. Onder Netscape: tabblad bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer met Ok. 

Bescherming van goederen en personen - Beheer van persoonsgegevens

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site: stefanodesign.fr In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995

 

Op de site stefanodesign.fr verzamelt de eigenaar van de site alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de noodzaak van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site stefanodesign.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij ze invoert. De gebruiker van de site stefanodesign.fr wordt er vervolgens van op de hoogte gebracht of hij/zij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, rectificatie, schrapping en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar stefanodesign.fr per e-mail: e-mail van de webmaster of door het sturen van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

 

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site stefanodesign.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van de site stefanodesign. fr door de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site stefanodesign.fr mogelijk maken.

Le site stefanodesign.fr est en conformité avec le RGPD voir notre politique RGPD  https://stefanodesign.com/politique-de-confidentialite/.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

×

Contactez-nous sur WhatsApp

Cliquez sur l'un de nos interlocuteurs ci-dessous pour échanger.

×